โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

   

             ศูนย์ รักษ์สุขภาพ เพื่อชาวป่ายุบใน
ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(3G)ได้ให้บริการ
แก่ประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศ ประชาชนเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายมากขึ้น 
ซึ่งจากปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางมาขอรับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพจาก
สถานพยาบาลได้ เนื่องจากเวลาทำงานไม่ตรงกัน,เรื่ิองค่าใช้จ่าย,การเดินทาง
ไม่
สะดวกสบายหรือไม่อยากเปิดเผยตัว จึงได้จัดตั้งศูนย์รักษ์สุขภาพขึ้นในพื้นที่
ให้บริการสอบถามปรึกษาเรื่องสุขภาพแบบออนไลน์ แก่ประชาชนในพื้นที่และ
ผู้สนใจ ให้เข้าถึงระบบสุขภาพอย่างรวดเร็วสะดวกสบายได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเสีย
เวลา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสถานพยาบาล โดยศูนย์รักษ์สุขภาพให้
บริการโดยหมอในพื้นที่ที่เข้าถึงและเข้าใจประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวทางให้
บริการดังนี้
   1).ผู้ขอรับคำปรึกษาต้องเป็นกรณีไม่เร่งด่วนหรือไม่ฉุกเฉินเท่านั้น
2).ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ
3).ผู้ใช้บริการต้องตั้งกระทู้เขียนข้อความที่ขอรับคำปรึกษา โดยจะ
ได้รับคำตอบจากศูนย์ภายใน 24 ชม.ในวันเวลาทำการ
4).กรณีผู้รับบริการไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้ฝาก
ข้อความกระทู้ปัญหาพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับเพื่อทางศูนย์จะ
ติดต่อกลับ 
5).กรณีเป็นผู้รับบริการฉุกเฉินที่ต้องการปรึกษาหรือการช่วยเหลือ
แบบเร่งด่วนให้ติดต่อ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โทร 1669 หรือติดต่อ 
รพ.วังจันทร์ โทร 038-666794 ทันที
   6).เนื่องจากคำถามที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดังนั้น
คำตอบจึงตอบตามข้อมูลที่ได้รับและไม่สามารถนำไปใช้กับผู้อื่นได้
   7).ข้อความที่ไม่เหมาะสม ศูนย์รักษ์สุขภาพ มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบ
และเผยแพร่ผ่านทาง Internet
  8).ผู้ให้บริการประจำศูนย์รักษ์สุขภาพ เป็นผู้ให้บริการคำปรึกษา
ด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการมิใช่เป็นการรักษาพยาบาลและเป็นเพียงความ
คิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันต่อศูนย์
รักษ์สุขภาพแต่อย่างใด
     หากคุณเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการ 
         ยอมรับข้อตกลง 
          
  
    

  

 


Online: 8 Visits: 3,994,166 Today: 1,062 PageView/Month: 48,299