โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเขต

  

   ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่ง ต.ป่ายุบใน เป็นตำบลหนึ่งของ อ.วังจันทร์ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่ มีสถานีอนามัย 3 แห่ง มี รพ.วังจันทร์อยู่ใกล้จึงได้ก่อตั้งสถานีอนามัยขึ้นที่หมู่ 6 บ้านคลองเขต รับผิดชอบพื้นที่หมู่ 1.2.5.6โดยสถานที่เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง

พ.ศ. 2553

     ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเขต เป็น รพ.สต.แห่งแรกและเป็นแม่ข่ายให้กับลูกข่าย รพ.สต. อื่นในตำบลป่ายุบใน และตำบลใกล้เคียง ในการประสานงานร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง งานด้านทันตกรรม ให้บริการแห่งแรก กับประชาชนในเขตตำบลป่ายุบในและใกล้เคียง

     

.


รพ.สต.บ้านคลองเขต


     ได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมทั้งการบริการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นล่างเพื่อรองรับประชาชน และ ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมถึงห้องประชุมเพื่อรองรับการประชุมอย่างสะดวกสบาย เช่น ห้องตรวจฝากครรภ์ ห้องทำแผลฉุกเฉิน ห้องพัฒนาการเด็กและอื่นๆได้รับการยกฐานะเป็นรพ.สต.รุ่นแรก


สถานพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ใจ

    การที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเขตได้มีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วยังได้รับการร่วมมือด้วยดีจากผู้นำท้องถิ่นคหบดี พ่อค้าและประชาชนในเตำบลป่ายุบในและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลตลอดมา

      รพ.สต.บ้านคลองเขต ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่ายุบในและใกล้เคียง รวมทั้งเป็น รพ.สต.ริมทางหลวงสายหลัก(สาย 344)พร้อมรองรับอุบัติเหตุจราจรในการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วผ่านเครือข่ายการบริการการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) เครือข่ายโรงพยาบาลวังจันทร์

  
 
Online: 7 Visits: 3,994,118 Today: 1,014 PageView/Month: 48,251