โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมู่ที่ 2 บ้านป่ายุบใน ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 2 ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน และประชาชนในพื้นที่บ้านป่ายุบใน ร่วมกันจัดตั้งและปลูกผัก สมุนไพร บริเวณสวนผักปลอดสารพิษ ริมสระน้ำ ตลาดป่ายุบใน ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ปลูกผัก และให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ดูแลและนำไปขยายพันธุ์ปลูกในโอกาสต่อไป


 การดำเนินงาน ได้รับความร่วมมือของประชาชน

ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี ในการที่จะปรับพฤติกรรม

ประชาชนให้หันมาบริโภคผักกันอย่างแพร่หลาย

และต่อเนื่องเพื่อลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน

หัวใจและหลอดเลือด ต่อไป ซึ่งจะทำให้ประชาชน

มีสุขภาพแข็งแรง และให้เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอย่างยั่งยืนและยาวนานตลอดไป


       
       

การดำเนินการขับเคลื่อน

ตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน โดยมีกิจกรรม

ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด ในกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลป่ายุบใน จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

ซึ่งผลการอบรมทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และเห็นประโยชน์

ของน้ำนมแม่


ในงานมีการให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของน้ำนมแม่

การให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้นมท่าต่างๆ

การดูแลลูกในครรภ์อย่างมีคุณภาพ การสอนเรื่อง

การทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อประคบการกระตุ้น

ให้มดลูกลูกเข้าอู่เร็ว เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจ

เป็นอย่างดี


 
       

 CUP วังจันทร์ จัดนิทรรศการความรู้และให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน โดย

รพ.สต.บ้านตลองเขตได้ร่วมจัดกิจกกรม ในงาน"ระยองอ่อนหวาน มันพอดี๊พอดี"ณ ตลาดมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โดยในงานจัดกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน แยกผลโดยปิงปอง 9 สี ของวังจันทร์ มีกิจกรรม เกมส์ปิงปองทำนาย

โรค ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานอย่างเต็มที่

ในงานพบกับกิจกรรมจากหน่วยงานต่างของ

จังหวัดระยอง เช่น การออกกำลังกาย การแข่งขัน

ประกวดทำอาหารเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้เรื่อง

อาหาร หลัก 3 อ 2 ส หมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม การตรวจโรคเบาหวาน ความดัน

โรคมะเร็งปากมดลูก นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง

โรคต่างๆ การใช้เครื่องมือพ่นสำหรับผู้ป่วยหอบหืด

เป็นต้น


       

  รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่1,2,5,6  


 รพ.สต.บ้านคลองเขต รณรงค์ ควบคุมป้องกัน  โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,5,6 

 และพ่นหมอกควัน ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 โรงเรียนวัดป่ายุบ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 และศูนย์เด็กเล็กป่ายุบใน
       

  ประกวดผลงานนวัตกรรม ประเด็น ODOP ระดับ CUP วังจันทร์                  วั

รพ.สต.บ้านคลองเขต ส่งผลงานการประกวดนวัตกรรม และ DHS ของ CUP วังจันทร์  ณ รพ.วังจันทร์ ซึงผลการประกวด นวัตกรรม เรื่อง 6 สี สื่อรักษ์ตาหวาน ของ รพ.สต.บ้านคลองเขต ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ผลงานยอดเยี่ยม ส่วน DHS ประเด็น ODOP โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ อันดับที่ 3 ,ODOP ประเด็นพื้นที่ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได้ อันดับที่ 3 

       
 ODOP เบาหวาน ความดัน  ODOPโรคหลอดเลือดสมอง     6 สี สื่อรักษ์ตาหวาน    ประกาศผลการประกวด

   

 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

 

  รพ.สต.บ้านคลองเขต จัดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเชิญวิทยากร จาก รพ.วังจันทร์ ด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ให้ความรู้ในเรื่อง 3 อ 2 ส แก่กลุ่มเสี่ยง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านคลองเขต   
       
           ลงทะเบียน         อบรมให้ความรู้       กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ    วิทยากรและผู้รับการอบรม

  โครงการลูกน้อยปลอดภัยเพราะการไปฝากครรภ์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต

  รพ.สต.บ้านคลองเขต ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ายุบใน โดยนายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน  ออกเยี่ยมและมอบนมสดแก่หญิงตั้งครรภ์และชุดของขวัญแก่ทารกหลังคลอด ในพื้นที่ตำบลป่ายุบใน
       
 มอบนมสดแก่หญิงตั้งครรภ์  มอบชุดของขวัญแก่ทารกหลังคลอด         หญิงตั้งครร๓์รับนม     ออกเยี่ยมและมอบนมสด
 โครงการคัดกรองความเสี่ยง      เบาหวาน ความดันโลหิตสูง    รพ.สต.บ้านคลองเขต ร่วมกับ ชมรม อสม.ต.ป่ายุบใน ออกคัดกรองความเสี่ยง Metabolic เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลป่ายุบใน และ ออกหน่วยตรวจรักษาเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นการให้บริการเชิงรุก ครบวงจร ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมตรวจคัดกรองและตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก
       
           คัดกรองหมู่ 1            คัดกรองหมู่ 2           คัดกรองหมู่ 5           คัดกรองหมู่ 6

  การดำเนินงาน ODOP เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

  รพ.สต.บ้านคลองเขต จัดโครงการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพื้นที่(ODOP)เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีการพัฒนาศักยภาพแกนนำ จิตอาสา ญาติผู้ดูแล ในเรื่อง การดูแล ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยวิทยากรนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.วังจันทร์   ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านคลองเขต

 ท่าออกกำลังผู้สูงอายุ  สาธิตกายภาพบำบัด   แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ     แกนนำและญาติ

 จัด Wall room แก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออก

 

จัดเสวนาประชุมแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออก(Wall Room) ร่วมกับ จนท.จาก สสจ.ระยอง, สสอ.วังจันทร์, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น,อบต.ป่ายุบใน,อสม. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 

 ชี้แจงสถาณการณ์โรค       ร่วมแลกเปลี่ยน  หามาตรการแก้ปัญหา   ชุมชนระดมแก้ปัญหา

 โครงการรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารปลอดภัย

 

  รพ.สต.บ้านคลองเขต จัดโครงการรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดป่ายุบ และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา43

            ฝึกปฏิบัติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา43                          ให้ความรู้ โรงเรียนวัดป่ายุบ                        

  ตรวจอนามัยโรงเรียนและตรวจคัดกรองหัวใจในเด็ก 

   ตรวจอนามัยโรงเรียนและตรวจคัดกรองหัวใจในเด็ก ป.1 - ป.6 ในโรงเรียนวัดป่ายุบ และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา43 ปี 2556

     ตรวจหัวใจในเด็ก       รร.ไทยรัฐวิทยา43           ตรวจ 10 ท่า             รร.วัดป่ายุบ

 ตรวจพัฒนาการและโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก 

 ตรวจพัฒนาการ และโภชนาการในเด็กเล็ก ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่ายุบใน 

     ตรวจสุขภาพฟัน         ตรวจ 10 ท่า         ตรวจช่องปาก            ตรวจโภชนา

 อบรม โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย 

 

 รพ.สต.บ้านคลองเขต จัดอบรมโครงการ การส่งเสริมเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทย ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านคลองเขต ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านคลองเขต

    ลงทะเบียนอบรม เล่าประสบการณ์มะเร็ง  ลงชื่อตรวจมะเร็ง    ปากมดลูก               รอตรวจ

\

รอบรู้สุขภาพ              การบริหาร/องค์ความรู้

ติดตามความปลอดภัยของอาหารญี่ปุ่น                 บทความสาระน่ารู้

รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพ                                    ♥  องค์ความรู้ KM

วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินมาง                       หลักการ/ความหมาย Best practice

สังคม Onlineเพื่อสุขภาพจิต                                 เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

ทราย กำจัดลูกน้ำ                                                   ( Primary Care Award  * PCA) 

 

 

                                                  Videos - Healthy way

 

   

- ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รักษ์สุขภาพเพื่อชาวป่ายุบใน เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ผ่าน website ลองคลิกแล้วปรึกษาได้      ฟรี!! ตลอด 24 ชม.

- แจ้งข่าว เปิดคลินิกไร้พุง สำหรับผู้มีน้ำหนักเกิน รอบเอวเกิน ที่มุ่งมั่นจะลดน้ำหนัก ควบคุมอาหาร ติดต่อได้ครับ 

                          ♦ รพ.สต.บ้านคลองเขต ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่อง คลินิกฟ้าใส (บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด)เปิดให้บริการแล้ว ติดต่อได้ครับ  

                          ♦ คลินิกทันตกรรม เปิดบริการแล้ว รับปรึกษา ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทุกวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30

                            และนอกเวลาราชการ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา16.30-18.30 น. ติดต่อได้ที่ รพ.สต.บ้านคลองเขต

                          ♦ รพ.สต.บ้านคลองเขต เปิดให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในหญิงอายุ 30 - 60 ปีขึ้นไป และ ตรวจเต้านม

                              เพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป ฟรี สนใจติดต่อได้ครับ


                                              พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

                                              พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

                                              การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) Bookmark and Share

Online: 5 Visits: 3,994,107 Today: 1,003 PageView/Month: 48,240